Matja e duhur

2020-03-11 - 09:36

Termi cilësi e auditimit përfshin elementet kryesore, si kontekstuale, ashtu edhe të matshme, të cilat krijojnë një mjedis i cili maksimizon gjasat që auditimet cilësore të kryhen në një bazë të qëndrueshme. Në nivel global, mijëra auditime kryhen çdo vit, në interes të publikut dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare me cilësi të lartë për auditim dhe etikë. Sidoqoftë, në përputhje me një angazhim për përmirësim të vazhdueshëm, rregullatorët dhe profesioni "nuk mund të menaxhojnë atë për të cilën nuk bëjnë matje."

  • Mbi 40,000 auditime të kompanive publike të listuara kryhen çdo vit pa përjashtim. Nga ky këndvështrim, numri i dështimeve të konsiderueshme të auditimit është jashtëzakonisht i ulët. Niveli i vëmendjes që i është kushtuar rolit të mundshëm të auditorit në një numër të vogël të dështimeve të korporatave të fundit ekzagjeron perceptimin e problemeve me auditimin dhe shkakton reagim të tepruar. Sidoqoftë, është gjithmonë e përshtatshme të vlerësohen shkaqet thelbësore të mangësive të auditimit; IFAC dhe profesioni i kontabilitetit dhe auditimit janë të angazhuara për përmirësim të vazhdueshëm, njohin pasojat negative të çdo dështimi të auditimit dhe marrin seriozisht rolin e tyre mbi interesin publik.
  • Auditimet luajnë një rol vendimtar në mbështetjen e besimit në tregjet e kapitalit dhe transaksionet ekonomike, duke i mundësuar ekonomisë globale të zhvillohet vazhdimisht. Auditimet gjithashtu ndihmojnë në kufizimin e korrupsionit dhe krijimit të një niveli më të lartë të besimit të publikut në institucione. Të dhënat tregojnë vazhdimisht se besimi në tregjet në të gjithë botën është i lartë, duke demonstruar se auditimi po përmbush një nga qëllimet e tij themelore.
  • Ne besojmë se cilësia e auditimit është komplekse dhe e vështirë për t'u përcaktuar, por mund të vlerësohet më së miri përmes një kornize shumë-faktorëshe të Cilësisë së Auditimit. Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit (IFAC) mbështet shpalosjet e cilësisë së auditimit, si Treguesit e Cilësisë së Auditimit, të krijuara nga Qendra e Cilësisë së Auditimit në SH.B.A. dhe kudo tjetër, vlerësimet nga palët e treta dhe nismat e tjera, synojnë komunikimin e një kuptimi më të mirë të cilësisë së auditimit, veçanërisht përmes përfshirjes së matjeve sasiore, përkatëse, të krahasueshme. Përderisa Treguesit e Cilësisë së Auditimit dhe masat e tjera sasiore duhet të interpretohen në kontekst dhe janë angazhim specifik i auditimit, mungesa e masave të tilla sasiore të cilësisë së auditimit e bën të vështirë gjenerimin e të dhënave të krahasueshme brenda ose nëpër juridiksione ose për të vëzhguar trendet me kalimin e kohës.
  • Për aq sa ekzistojnë masa sasiore të cilësisë së auditimit, IFAC beson se, në total, ato tregojnë për një trend pozitiv. Numri i gjetjeve rregullatore të vëzhguara në dosjet e kontrollit të rrezikut të lartë të rishikuara nga rregullatorët vazhdojnë të ulen globalisht në të gjitha fushat e auditimit dhe përfaqësojnë një pjesë shumë të vogël të mijëra auditimeve të Subjekteve me Interesi Publik të kryera në juridiksionet e Forumit Ndërkombëtar të rregullatorëve të pavarur të Auditimit IFIAR. Në SH.B.A., juridiksioni më i madh i Subjekteve me Interes Publik, numri i rivendosjeve aktuale është zvogëluar në mënyrë dramatike. Në vlerësimin e të dhënave për cilësinë e auditimit, është e rëndësishme të pranohet se numri i gjetjeve nga rregullatorët, pavarësisht nga rreptësia, në një mostër të auditimeve të Subjekteve me Interes Publik me rrezik të lartë nuk mund të konkludohet për të gjitha auditimet.
  • IFAC inkurajon profesionin të demonstrojë udhëheqje në vlerësimin dhe komunikimin më të mirë të vlerës, cilësisë dhe suksesit të auditimit dhe të angazhohet në mënyrë aktive në këto çështje duke siguruar më shumë të dhëna që informojnë mbi politikat e diskutueshme. IFAC u bën thirrje rregullatorëve dhe Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit që të mbledhin, analizojnë dhe publikojnë të dhëna të tilla, si totale ashtu edhe të ndara, me qëllim të fuqizimit të transparencës dhe promovimit të një cilësie më të lartë të auditimit.