Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2021

2020-11-19 - 10:17

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2021

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të janarit-shkurtit. Trajnimet për programet: Teknik i Kontabilitetit, Kontabilist i Çertifikuar, Auditor i Çertifikuar,  Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik, Auditor i Brendshëm i Çertifikuar, Ekspert Tatimor, Ekspert i Lartë Tatimor dhe Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare do të fillojnë në JANAR-SHKURT 2021.

Të interesuarit mund të aplikojnë ONLINE 

Për më shumë informata rreth regjistrimit në këto programe, klikoni në vegëzat përkatëse:

TEKNIK I KONTABILITETIT

KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR

AUDITOR I ÇERTIFIKUAR

AUDITOR I ÇERTIFIKUAR I SEKTORIT PUBLIK

AUDITOR I BRENDSHËM I ÇERTIFIKUAR

EKSPERT TATIMOR

EKSPERT I LARTË TATIMOR

EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE