Fitore Neziri - Nënkryetare e Bordit

Fitore Neziri është Nënkryetare e Bordit të ShKÇAK në mandatin 2024-2026.

Znj.Neziri dëshmohet si profesioniste në bankingun qendror, me mbi 18 vitesh përvojë në procese të rëndësishme në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) dhe njëkohësisht përvojë edhe në fushën akademike dhe atë të shoqërisë civile.

Aktualisht është Udhëheqëse e Divizionit të Institucioneve Mikrofinanciare (IMF) dhe Institucioneve Financiare Jobankare (IFJB) në BQK dhe ka udhëhequr procese shumë të rëndësishme në këtë institucion. Është involvuar direkt në përpilimin e Ligjit aktual për Banka, IMF dhe IFJB, Manualin e Mbikëqyrjes Bazuar në Rrezik, Rregulloreve për Menaxhimin e Rreziqeve, Rregulloreve për Raportimin Financiar, Rregulloreve për Qeverisjen Korporative, Menaxhimin profesional të procesit të ish-IFJB Iute Credit i cili arriti të fitoi arbitrazhin ndërkombëtar, si dhe një varg procesesh tjera me peshë rregullative dhe mbikëqyrëse që kanë kontribuar mbarëvajtjen e funksionimit të BQK-së. Për më tepër, qasja e saj proaktive karshi mbikëqyrjes dhe udhëzimeve të bankave, IMF-ve dhe IFJB-ve ka reflektuar të jetë e suksesshme edhe për zhvillimet e këtij sektori.

Nga 2019-2021 shërbeu Anëtare e Këshillit Drejtues të Universitetit Publik të Shkencave të Aplikuara dhe gjatë këtyre viteve ishte edhe Anëtare e Komisionit për Sjellje dhe Disiplinë në ShKÇAK. Gjithashtu, në vitin 2022 ishte zgjedhur anëtare e Bordit të Drejtorëve në Institutin për Ekonomi të Tregut të Lirë, nga 2018-2020 shërbeu si eksperte e jashtme në projekte të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale si dhe Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, dhe njëkohësisht është angazhuar edhe në një varg projektesh të shoqërisë civile në modelin pro bono. Një kohë të shkurtër ka ligjëruar në Institutin AAB dhe gjithashtu ka ligjëruar edhe në Kolegjin Aga Xhite (Universum).

Është Ekonomiste e diplomuar, ka magjistruar në degën Banka, Financa dhe Kontabilitet. Është anëtare e ShKÇAK dhe mbanë thirrjen Kontabilist i Çertifikuar.