3E N.T.Sh

3E kryen shërbime të kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor të Kosovës dhe poashtu sipas ligjit për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, gjithmonë në pajtim m e SNRF-të. 3E ofron shërbime si: regjistrim të biznesit, përgatitje të deklaratave tatimore, përgatitje të pasqyrave financiare, analiza financiare, raporte financiare, kontrollet të vitit aktual, kontrolle të viteve te kaluara, këshilla tatimore dhe financiare etj. Si veprimtari të dytë, 3E ka edhe servisimin e pajisjeve elektrike