Nexia KS

Nexia KS është anëtare e rrjetit "Nexia International" (Nexia). Nexia është një rrjet udhëheqës, global i firmave të pavarura të auditimit, kontabilitetit dhe konsulencës. Kur zgjidhni  të bashkëpunoni me një firmë të Nexia, ju merrni shërbime më të përgjegjshme, më personale, të udhëhequra nga partnerët, në të gjithë botën. Nexia është një rrjet shumë aktiv që drejton cilësi dhe lehtëson bashkëpunimin për t’ju mundësuar firmave anëtare të saj të ofrojnë zgjidhje efektive lokale dhe globale. Firmat anëtare të Nexia ofrojnë një shërbim të udhëhequr nga partnerët për klientët, i cili siguron vazhdimësi, ekspertizë dhe kuptojnë thellë bizneset e klientëve.