Audit Office

Audit Office ofron shërbime të auditimit, kontabilitetit, keshillave financiare dhe tatimore, ekspertiza ligjore, përfaqësime, regjistrim të bizneseve etj.