SAO ADVISORS Sh.P.K

SAO ADVISORS Sh.P.K është një firmë e themeluar në Republikën e Shqipërisë dhe ofron shërbime konsulence, auditimi, shërbime sigurie, rishikimi, kontabiliteti, shkrirje dhe bashkimi, tatimore, udhëzime për kontrollet e brendshme, shërbime për drejtimin dhe menaxhimin, trajnime profesionale dhe këshillime të tjera financiare dhe ligjore.