Auditor i Çertifikuar

2017-09-20 - 12:13

Auditor i Çertifikuar është ai person eksperienca, trajnimet teorike dhe kualifikimi profesional i të cilit e ka kualifikuar mbajtësin e titullit për të u emëruar për kryerjen e auditimeve të jashtme të pasqyrave financiare të njësive ekonomike. Auditorët kryejnë kontrolle në llogaritë e kompanive dhe organizatave publike. Ata sigurojnë që financat e organizatave janë të shëndosha dhe se të gjitha standardet ligjore dhe të raportimit financiar janë përmbushur.

Auditorët e Çertifikuar përfitojnë aftësitë e mëposhtme dhe dhe ju jeni në gjendje të:

 • Paraqitni aplikimin e vlerave profesionale dhe gjykimeve përmes një kornize etike
 • Shpjegoni rolin e kontabilistit në identifikimin dhe vlerësimin e rrezikut
 • Diskutoni obligimet profesionale dhe etike të kontabilistit
 • Jepni këshilla dhe raportoni mbi performancën financiare të entiteteve
 • Diskutoni ndërlikimet e ndryshimeve në rregullat e kontabilitetit apo raportimin financiar
 • Vlerësoni performancën dhe pozicionin financiar të entiteteve
 • Vlerësoni pozitën strategjike dhe zgjedhjet në dispozicion të një organizate
 • Vlerësoni dhe ri-dizajnoni procedurat biznesore dhe strukturat për të zbatuar dhe mbështetur strategjinë organizative
 • Jepni këshilla mbi parimet e menaxhimit të projektit për të mundësuar zbatimin e aspekteve të strategjisë së një organizate
 • Kuptoni mjedisin ligjor dhe rregullativ dhe ndikimin e tij në praktikat e auditimit dhe të sigurisë
 • Identifikoni dhe formuloni kërkesat e arritjes së objektivave të detyrave të auditimit dhe aplikoni SNA-të
 • Vlerësoni të gjeturat dhe rezultatet e punës së kryer, përgatitni draft raporte të përshtatshme mbi detyrat

Kualifikimi

Auditori i Çertifikuar fillimisht duhet të kualifikohet si Kontabilist i Çertifikuar në ShKÇAK.

Jo për të gjithë Kontabilistët e Çertifikuar kërkohet ose është e nevojshme të kualifikohen Auditor të Çertifikuar, me përjashtim të rastit nëse ata zgjedhin një karrierë në ofrimin e auditimeve ligjore dhe shërbimeve përkatëse. Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) licencon Auditorët në Kosovë dhe roli i ShKÇAK-së është për të siguruar se ata janë të certifikuar në përputhje me standardet Ndërkombëtare të Edukimit, Direktivën e 8 të BE-së dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.Në vitet e fundit standardet e edukimit dhe kërkesat e praktikës profesionale për Auditorët Ligjor janë përditësuar, andaj skema e re e kualifikimit në ShKÇAK ka për qëllim të sigurojë që auditorët e Kosovës janë të kualifikuar me standardet më të larta ndërkombëtare.

Për të u trajnuar për kualifikim si Auditor i Çertifikuar, ju së pari duhet të jeni anëtar i ShKÇAK dhe të keni përfunduar kualifikimin për Kontabilist të Çertifikuar. Anëtarësia në këtë nivel është e hapur për të gjithë profesionistët që punojnë në kontabilitet dhe auditim dhe të cilët kanë përfunduar nivelin për Kontabilist të Çertifikuar.

Kushtet paraprake për regjistrimorë punë në auditim të brendshëm ose të jashtëm

 • Kualifikimi si Kontabilistë të Çertifikuar;
 • 600 orë punë në auditim të brendshëm ose të jashtëm.

Planprogrami për Auditor të Çertifikuar

Trajnimi për t’u kualifikuar si Auditor i Çertifikuar mbulon lëndët dhe temat e mëposhtme:

Lënda 9: Raportimi FInanciar i Avancuar

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

 

Korniza rregullative dhe etike

 • Korniza e raportimit financiar
 • Detyrat profesionale dhe etike të kontabilistëve
 • Raportimi për ambientin dhe për qëllime sociale

Standardet e kontabilitetit dhe raportimit financiar-SNRF/SNK

 • Pasuritë jo – qarkulluese të trupëzuara dhe të pa - trupëzuara
 • Përfitimet prej pensioneve
 • Tatimet
 • Instrumentet Financiare
 • Provizionet, kontingjencat [eventualitetet] dhe ngjarjet pas datës së bilancit të gjendjes
 • Lizingjet
 • Zërat jashtë bilancit të gjendjes

Raportimi i performancës financiare

 • Masat e performancës
 • Analizat e koeficienteve dhe të prirjeve
 • Raportimi i performancës financiare

Pasqyra financiare të grupeve

 • Grupet e thjeshta dhe vlera e drejtë
 • Filialet dhe ndërmarrjet e përbashkëta (joint ventures)
 • Grupet komplekse
 • Ndryshimet në strukturat e grupeve
 • Kthimet në valutë të huaj
 • Pasqyrat e rrjedhjeve të arkës për grupet

Raportimi për entitetet e specializuara

Zhvillimet aktuale dhe ndërkombëtare që kanë të bëjnë me raportimin financiar

 

Lënda 10: Auditimi i avancuar dhe siguria

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

 

Mjedisi rregullativ

 • Korniza rregullative ndërkombëtare për shërbimet e auditimit dhe sigurisë

Konsiderata profesionale dhe etike

 • Kodi i etikës dhe sjellja etike
 • Përgjegjësia profesionale

Menaxhimi i praktikave

 • Kontrolli i cilësisë
 • Përftimi dhe pranimi i caktimeve në detyrë

Angazhimet e auditimit dhe sigurisë

 • Planifikimi dhe vlerësimi i rrezikut
 • Evidencat
 • Vlerësimi dhe rishikimi përfshirë çështjet specifike kontabël
 • Auditimet e grupeve
 • Shërbimet e ndërlidhura dhe shërbimet e tjera të sigurisë
 • Informacionet financiare parashikuese
 • Auditimet ligjore
 • Auditimi për çështje sociale dhe ambientaliste
 • Auditimi i brendshëm dhe angazhimi i personave të jashtëm
 • Raportet

Çështje dhe zhvillime aktuale 

Lënda 11: Analiza e Biznesit

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

 

 • Strategjia e Biznesit
 • Lentet e strategjisë
 • Analiza PESTEL
 • Konkurrenca kombëtare
 • Forcat konkurrente
 • Marketingu dhe segmentimi i tregut
 • Cikli i jetës së industrisë
 • Zinxhiri i vlerave, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit
 • Analiza SVVOT (FDKM)
 • Grupet e interesit
 • Kultura dhe rrjeti kulturor
 • Strategjitë e përgjithshme dhe mundësitë strategjike
 • Strategjia produkt – treg
 • Metodat e rritjes
 • Korporatat prind
 • Struktura organizative
 • Matrica proces – strategji
 • Transferimet
 • Ri-dizajnimi i procesit të biznesit
 • Zgjedhja e softuerëve
 • Modele të biznesit për biznesin elektronik
 • Biznesi elektronik dhe menaxhimi për poshtë i zinxhirit të furnizimit
 • Biznesi elektronik dhe menaxhimi për lart i zinxhirit të furnizimit
 • Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët
 • Marketingu elektronik
 • Kontrolli i cilësisë, sigurimi i cilësisë dhe sistemet e menaxhimit të cilësisë
 • Modeli ‘V’ i ciklit të jetës
 • Integrimi i Modelit të Maturimit të Aftësive (IMMA / CMMI)
 • Iniciativa Gjashtë Sigma për Cilësinë
 • Menaxhimi i projektit
 • Financat
 • Matja e performancës
 • Menaxhimi i performancës dhe menaxhimi i shpërblimeve
 • Projektimi i punës
 • Zhvillimi i personelit
 • Menaxhimi i ndryshimeve strategjike
 • Stilet e menaxhimit të ndryshimeve
 • Zhvillimi i strategjive

Lënda 12: Praktika profesionale 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

 

Vlerat dhe etika profesionale

 • Etika dhe interesi publik
 • Etika dhe praktika profesionale
 • Çështje sociale dhe ambientaliste

Qeverisja dhe përgjegjësia e korporatave

 • Objekti i qeverisjes së korporatave
 • Qasjet ndaj qeverisjes së korporatave
 • Praktikat dhe raportimi i qeverisjes së korporatave

Identifikimi, vlerësimi dhe kontrolli i rreziqeve

 • Rreziqet e biznesit
 • Vlerësimi i rreziqeve
 • Kontrolli i rreziqeve
 • Kërkesat për informacione dhe raportimi

Natyra dhe roli i BKSRF-Kërkesat aktuale për raportimin financiar, auditimin dhe auditorët në Kosovë

Ligji mbi ndërmarrjet

 • Format ligjore të organizatave të biznesit në Kosovë
 • Kërkesat për regjistrim, kontabilitet, auditim dhe tatimet për ndërmarrjet në Kosovë
 • Obligimet dhe detyrat e pronarëve dhe menaxherëve ose drejtorëve të caktuar që kanë të bëjnë me formimin dhe mënyrën e operimit të ndërmarrjeve
 • Tatimet: natyra, llojet, objekti dhe administrimi i tyre në Kosovë
 • Tatimi i individëve
 • Tatimi i ndërmarrjeve
 • Tatimi i vlerës së shtuar; kërkesat dhe përmbushja e kërkesave nga ana e ndërmarrjeve në Kosovë

Ndikimet ligjore që kanë të bëjnë me ndërmarrjet që janë në vështirësi ose në krizë

 • Falimentimi dhe administrimi i tij

Qeverisja e korporatave dhe çështje etike që kanë të bëjnë me biznesin

Qeverisja e korporatave

 • Sjellja mashtruese

Për më shumë informata rreth regjistrimit në këtë program, kliko këtu