Scaak SCAAK.ORG

Kalkulator i klasifikimit të ndërmarrjeve sipas madhesisë

Shëno totalin e qarkullimin vjetor neto në €:
Shëno numrin mesatar të të punësuarve gjatë vitit:
Shëno totalin e pasurisë më 31.12.2023 në €:
Biznesi juaj klasifikohet si:
Shkarko Broshurën