ÇKA MUND TË MARR NË SALLËN E PROVIMIT?

ÇKA NDODH NËSE PROVIMI SHTYHET?

CILI ËSHTË NUMRI I POENAVE PËR KALIMIN E PROVIMIT?

KUR DO TË SHPALLEN REZULTATET E PROVIMIT?

SI DO T’I MARR REZULTATET E PROVIMEVE?

ÇKA DUHET TË BËJ NËSE NUK PAJTOHEM ME REZULTATET E PROVIMEVE?

KUSH I PËRGATITË PROVIMET?

KUSH I KONTROLLON PROVIMET?

KUSH E BËN RISHIKIMIN E PROVIMEVE?

A MUND TË MBAHEN LIGJËRATAT VETËM TË SHTUNAVE?

A MUND TË REGJISTROHEM PA E PËRFUNUDAR UNIVERSITETIN NË PROGRAMET "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR"?

SA NIVELE I KA PROGRAMI "EKSPERT TATIMOR"?

CILAT JANË KËRKESAT PËR TË FITUAR TITULLIN "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR"?

PËR TË FITUAR THIRRJEN "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR" SA VITE PËRVOJË PUNE DUHEN?

A MUND TË REGJISTROHEM PA PËRVOJË PUNE NË PROGRAMET "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR"?