A MUND TË REGJISTROHEM PA E PËRFUNUDAR UNIVERSITETIN NË PROGRAMET "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR"?

Kandidatët duhet të kenë të kryer së paku një fakultet të nivelit baqelor.

SA NIVELE I KA PROGRAMI "EKSPERT TATIMOR"?

Ky program i ka dy nivele:

Ekspert Tatimor

T1: Bazat e kontabilitetit dhe raportimi financiar

T2: Ligjet dhe tatimet në Kosovë

T3: Analiza e pasqyrave financiare

 Ekspert i Lartë Tatimor

T4: Raportimi Financiar i Grupeve

T5: Tatimet në BE

CILAT JANË KËRKESAT PËR TË FITUAR TITULLIN "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR"?

Kandidatët duhet të kenë: Edukim Universitar, Edukim Profesional, Përvojë Praktike.

PËR TË FITUAR THIRRJEN "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR" SA VITE PËRVOJË PUNE DUHEN?

Kandidatët duhet të kenë së paku 12 muaj eksperiencë në kontabilitet, tatime apo auditim për të fituar thirrjen "Ekspert Tatimor" dhe së paku 24 muaj eksperiencë për të fituar thirrjen "Ekspert i Lartë Tatimor".

A MUND TË REGJISTROHEM PA PËRVOJË PUNE NË PROGRAMET "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR"?

Përvoja praktike mund të realizohet para ose pas regjistrimit në programin çertifikues por thirrja mund të fitohet vetëm pas realizimit të të gjitha kërkesave të programit çertifikues.

CILAT JANË KUSHTET PËR TË FITUAR TITULLIN "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR" NGA ANËTARËT E ShKÇAK-SË?

Anëtarët ekzistues të Shoqatës mund të fitojnë titullin duke plotësuar këto kushte:

Teknik i Kontabilitetit – do të fitojnë titullin "Ekspert Tatimor" pasi të dëgjojnë ligjëratat dhe kalojnë provimin në lëndën “P5- Raportimi Financiar”.

Kontabilist i Çertifikuar dhe Auditor i Çertifikuar - do të fitojnë titullin "Ekspert Tatimor”. Ndërsa “Ekspert i Lartë Tatimor” do të fitojnë titullin pas përfundimit të provimit T5.

Auditor i Brendshëm i Çertifikuar – lirohen vetëm nga lënda T1.

Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik - do të fitojnë titullin "Ekspert Tatimor" pasi të dëgjojnë ligjëratat dhe kalojnë provimin në lëndën “P5- Raportimi Financiar”.

CILAT JANË KUSHTET PËR T'U REGJISTRUAR NË PROGRAMIN "EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE"?

Kandidatët duhet të kenë të kryer së paku shkollimin e mesëm.

CILAT JANË KËRKESAT PËR T'U ÇERTIFIKUAR SI "EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE"?

Kandidatët duhet të kenë: Edukim Profesional dhe Përvojë Pune.

SA VITE PËRVOJË PUNE DUHEN PËR TË FITUAR TITULLIN "EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE"?

Kandidatët duhet të kenë së paku 2 vite eksperiencë në kontabilitet, auditim dhe forenzikë financiare. Përvoja praktike mund të realizohet para ose pas regjistrimit në programin çertifikues por thirrja mund të fitohet vetëm pas arritjes së të gjitha kërkesave të programi çertifikues.

SA LËNDË KA PROGRAMI "EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE"?

Lëndët e skemës së çertifikimit për Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare janë:

Moduli 1-Lënda Parakualifikuese

Moduli 2-Ekspert i Lincencuar i Forenzikës Financiare

SI MUND TË FITOJNË TITULLIN "EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE" ANËTARËT E ShKÇAK-SË?

Anëtarët ekzistues të Shoqatës mund të fitojnë titullin Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare duke plotësuar këto kushte :

Teknik i Kontabilitetit– do të fitojnë titullin pasi të dëgjojnë ligjëratat në lëndët “P6- Auditimi” dhe “P7- Menaxhmenti Financiar”  të përfundojnë provimin në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

Kontabilist i Çertifikuar - do të përfitojnë titullin pas përfundimit të provimit në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

Auditor i Çertifikuar - do të përfitojnë titullin pas përfundimit të provimit në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik - do të përfitojnë titullin pas përfundimit të provimit në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

Auditor i Brendshëm i Çertifikuar - do të përfitojnë titullin pasi të dëgjojnë ligjëratat në lëndët “P4- Ligjet dhe tatimet në Kosovë” dhe “P7- Menaxhmenti Financiar”,  të përfundojnë provimin në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

A MUND TË MBAHEN LIGJËRATAT VETËM TË SHTUNAVE?

Aktualisht nuk kemi ligjërata që mbahen vetëm të shtunave. 

KU ËSHTË ZYRA E SHKÇAK-SË?

Sylejman Vokshi nr. 50
Prishtinë
tel: 038 249 043
tel: 038 249 045
e-mail: [email protected]  [email protected]

SI MUND TA KONTAKTOJ ZYRËN E SHKÇAK-së?

Ju mund ta kontaktoni Zyrën Ekzekutive të ShKÇAK-së për çdo pyetje që keni përmes adresës elektronike [email protected], përmes telefonit në 038/ 249-043 ose ta vizitoni zyrën e ShKÇAK-së.

SI MUND TË REGJISTROHEM NË SHKÇAK?

Nëse dëshironi të regjistroheni për të vijuar Programin Çertifikues të ShKÇAK-së ju duhet të:

Plotësoni formularin për regjistrim;

Sillni kopjen e diplomës (çertifikatës) së shkollës së mesme apo fakultetit;

Sillni dëshminë (referencën) për përvojën  e punës varësisht nga sektori që zgjedhni për të aplikuar

Dy fotografi

Pagesa prej 20EUR në emër të aplikimit;

Pagesa për aplikim sikurse edhe të gjitha pagesat tjera bëhen në xhirollogarinë e ShKÇAK-së:
Banka: BPB
Për: SCAAK/SHKAK
Xhrll nr: 1300 27120 00 895 55

Përshkrimi: Emri dhe Mbiemri dhe qëllimi i pagesës.

Ose

Banka: ProCredit Bank
Për: SCAAK SHKAK
Xhrll nr: 1110161271000192
Përshkrimi: Emri dhe Mbiemri dhe qëllimi i pagesës.