Kërkesa e Përvojës Praktike

2017-11-16 - 11:28

Kërkesa e Përvojës Praktike (KPP) e ShKÇAK-së është përbërës kyç në programet e çertifikimit të ShKÇAK-së. Përveç përfundimit të provimeve, kandidatët duhet të përmbushin edhe përvojën praktike për Kontabilist të Çertifikuar ose Auditor të Çeritifikuar.

Kërkesa për përvojë praktike e ShKÇAK-së është e bazuar në Standardin Ndërkombëtar të Edukimit 5, Kërkesa për Përvojë Praktike (IES 5) e Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK/IFAC).

Përvoja praktike është e bazuar në kompetenca. Kompetencat janë grup i aftësive, qëndrimeve, sjelljeve, njohurive dhe shkathtësive që i mundësojnë një anëtari të ShKÇAK-së ta kryejë punën në mënyrë efektive. KPP ofron një kornizë për arritjen dhe konfirmimin e performancës efektive dhe të qëndrueshme në vendin e punës.

Deri në kohën kur studentët do të përfundojnë trajnimin dhe programin e provimeve, ata me siguri do të kenë përmbushur shumicën ose pjesën më të madhe të kërkesave që lidhen me përvojën praktike. Në fazat e hershme të studimeve tuaja, ju mund të mos jeni të punësuar në kontabilitet, ose të mos jeni fare të punësuar prandaj ky udhëzues duhet të ju ndihmoj në identifikimin e shembujve e detyrave si dhe kompetencave të cilat janë mësuar ose duhet të mësohen në vend të punës nga ana e kontabilistëve dhe auditorëve profesionistë.

Derisa shënoni përparim përgjatë programit të edukimit profesional në ShKÇAK-së dhe filloni të arrini suksese në provime, mundësitë e juaja për punësim në ndonjë organizatë të cilat do të ofrojnë përvojë praktike do të rriten. Ju bëheni më të kualifikuar derisa i kaloni provimet, derisa punëdhënësit potencial ju vërejnë duke mësuar, arritur sukses dhe se jeni serioz për zhvillimin e karrierës tuaj.

Teknikët e Kontabilitetit, Kontabilistët e Çertifikuar dhe Auditorët e Çertifikuar kanë një rol të rëndësishëm në secilin sektor të ekonomisë dhe prandaj, ju mund të siguroni përvojën tuaj në cilindo sektor. Ajo që është e rëndësishme, është ajo që mësoni dhe se si i aplikoni njohuritë dhe shkathtësitë tuaja.

Për më shumë informata rreth KPP-së dhe për t’i shkarkuar formularët FPP1 dhe FPP2, klikoni këtu