Standardet profesionale

2017-09-21 - 11:01

Standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar (SNA/SNRF-të)

Këto standarde janë të përkthyera në gjuhën shqipe nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit në Shqipëro. Klikoni këtu për t’i shkarkuar standardet në fjalë.

 

Standardi ndërkombëtar i raportimit financiar për NVM-të (SNRF për NVM)

Klikoni këtu për ta shkarkuar këtë standard në gjuhën angleze.

 

Standardet ndërkombëtare të auditimit (SNA-të)

Klikoni këtu për ta shkarkuar këtë standard në gjuhën angleze.

 

Kodi i etikës për kontabilistët dhe auditorët

Klikoni këtu për ta shkarkuar këtë standard në gjuhën angleze.