Ligjet dhe udhëzimet e ATK-së

2017-09-21 - 10:05

Legjislacioni Tatimor

Ligjet dhe udhëzimet administrative në fuqi

 

I. Ligjet

Titulli

Vegëza për shkarkim

1. Ligji Nr. 05/L-37 – Ligji Për Tatimin mbi vlerën e shtuar

Kliko këtu

2. Ligji Nr. 05/L-29 – Ligji Për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave

Kliko këtu

3. Ligji Nr. 05/L-28 – Ligji Për Tatimin në të Ardhurat Personale

Kliko këtu

4. Ligji Nr. 04/L-101 – Për Fondet Pensionale të Kosovës

Kliko këtu

5. Ligji Nr. 04/L-080 – Për Lojërat e Fatit

Kliko këtu

6. Ligji Nr. 03/L-222 – Për Administratën Tatimore dhe Procedurat

Kliko këtu

7. Ligji Nr. 04/L-223 – Për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-222 Për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-102

Kliko këtu

8. Ligji Nr. 04/L-108 – Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Tatimin mbi vlerën e shtuar Nr. 03/L-146, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 03/L-197

Kliko këtu

9. Ligji Nr. 04/L-104 – Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-161 Për Tatimin në të Ardhurat Personale

Kliko këtu

10. Ligji Nr. 04/L-103 – Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave Nr. 03/L-162

Kliko këtu

11. Ligji Nr. 04/L-102 – Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat Nr. 03/L-222

Kliko këtu

II. Udhëzimet Administrative

Titulli

Vegëza për shkarkim

1. Udhëzim Administrativ Mf – Nr. 06/2016 Për Plotësim Ndryshimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015 Për Zbatimin e Ligjit Nr.05/L-037 Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar

Kliko këtu

2. Udhëzim Administrativ Mf-Nr. 03/2016 Për Vizitat Edukative për Tatimpagues, Regjistrimin e Tatimpaguesve në TVSH dhe Regjistrimin e të Punësuarve

Kliko këtu

3. Udhëzim Administrativ Mf-Nr. 02/2016 Për Zbatimin e Ligjit Nr.05/L-029 Për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave

Kliko këtu

4. Udhëzim Administrativ Nr.01/2016 Për Zbatimin e Ligjit Nr.05/L-028 Për Tatimin në të Ardhurat Personale

Kliko këtu

5. Udhëzimi Administrativ Mf- Nr. 03/ 2015 Për Zbatimin e Ligjit Nr. 05/L-037 Për Tatimin Mbi Vlerën e Shtuar

Kliko këtu

6. Udhëzimi Administrativ Mf-Nr. 01/2015 Për Shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale

Kliko këtu

7. Udhëzimi Administrativ Mf – Nr. 05/2013 Për Aplikimin e Normës së Sheshtë të Tatimit mbi vlerën e shtuar për prodhuesit bujqësor

Kliko këtu

8. Udhëzim Administrativ Mf – Nr. 3/2013 Për Zbatimin e Ligjit Nr. 04/L-080 Për Lojërat e Fatit

Kliko këtu

9. Udhëzim Administrativ Nr.12/2011 – Për Zbatimin e Ligjit Nr. 03/L-222 Për Administratën Tatimore dhe Procedurat

Kliko këtu

10. Udhëzimi Administrativ Nr. 15 /2010 Për Zbatimin e Ligjit Nr. 03/L-222 Mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat

Kliko këtu

11. Udhëzimi Administrativ Nr. 14 / 2010 Për Zbatimin e Ligjit Nr. 03/L-162 Për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave

Kliko këtu

12. Udhëzimin Administrativ Nr. 13/2010 Për Zbatimin  e Ligjit  Nr. 03/L-161, Për  Tatimin në të Ardhurat Personale

Kliko këtu

13. Udhëzimi Administrativ Nr.10 / 2010 Për Zbatimin e Ligjit Nr.3/L-146 Për Tatimin mbi vlerën e shtuar

Kliko këtu

14. Udhëzimin Administrativ Nr. 09 / 2010 Për Zbatimin e Ligjit Nr. 03/L-161, Për Tatimin në të Ardhurat Personale

Kliko këtu

15. Udhëzimin Administrativ Nr. 08 / 2010 Për Zbatimin e Ligjit Nr. 03/L-162, Për Tatimin në të Ardhurat E Korporatave

Kliko këtu

16. Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2010 – Raportimi Elektronik i Mbajtjes në Burim dhe pagesës së tatimit në Paga dhe Kontribute Pensionale.

Kliko këtu

 

III. Shpjegime publike

Titulli

Vegëza për shkarkim

1. Vendim Shpjegues Publik Nr.01/2017 – Tatuarja e pensioneve me rastin e tërheqjes nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK)

Kliko këtu

2. Vendim Shpjegues Publik Nr.05/2016 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt

 

Kliko këtu

3. Vendim Shpjegues Publik Nr.04/2016 – Trajtimi i Donacioneve për qëllime tatimore

Kliko këtu

4. Vendim Shpjegues Publik Nr.3-2016 – Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore

Kliko këtu

5. Vendim Shpjegues Publik Nr. 02/2016 – Procedurat për transferimin e pronësisë tek ndryshimi në formën e biznesit

Kliko këtu

6. Vendimi Shpjegues Publik Nr.01/2016 – Furnizimi i shërbimeve në lëminë e ndërtimit (Aplikimi i ngarkesës së kundërt)

Kliko këtu

7. Vendimi Shpjegues Publik Nr.04/2015 – Transaksionet e Mullinjve

Kliko këtu

8. Vendimi Shpjegues Publik Nr.03/2015 – Ndryshimet në pajisjet elektronike fiskale – Aplikimi i normës së reduktuar të TVSH-së

Kliko këtu

9. Vendimi Shpjegues Publik Nr.02/2015 – Dorëzimi i kuponëve fiskal dhe rimbursimi i mjeteve

Kliko këtu

10. Vendimi Shpjegues Publik Nr.01/2015 – Metodat indirekte të kontrollit

Kliko këtu

11. Vendim Shpjegues Publik Nr.06/2014 – Tatuarja e pensioneve me rastin e tërheqjes nga FKPK

Kliko këtu

12. Vendim Shpjegues Publik Nr. 05/2014 Trajtimi tatimor i përfitimeve në natyrë shujtave për të punësuarit

Kliko këtu

13. Vendim Shpjegues Publik Nr. 04/2014 Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore

Kliko këtu

14. Vendim Shpjegues Publik Nr. 03/2014 Lindja e Detyrimeve Tatimore për TVSH mbi mallrat e vendosura në aranzhimet e Doganës, si: Depot Doganore

Kliko këtu

15. Vendimi Shpjegues Publik Nr. 02/2014 – Procedurat për transferimin e pronësisë tek ndryshimi në formën e biznesit

Kliko këtu

16. Vendimi Shpjegues Publik Nr. 1/2014 Për Të Ardhurat e Tatueshme nga ndërtimi afatgjatë

Kliko këtu

17. Vendim Shpjegues Publik NR 04/2013 – Ç ‘regjistrimi nga Tatimi mbi vlerën e shtuar

Kliko këtu

18. Vendim Shpjegues Publik NR.03/2013 – Për Trajtimin tatimor të Furnizimeve dhe Importeve kur financohen drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian

Kliko këtu

19. Vendim Shpjegues Publik Nr.02/2013– Shuma e tatueshme në Furnizimet me TVSH për Ndërmarrjet Publike

Kliko këtu

20. Vendim Shpjegues Publik Nr. 01/2013 -Rregullat implementuese të Ligjit për Fondet Pensionale të Kosovës

Kliko këtu

21. Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2012 – Deklarimi dhe pagesa e tatimit nga tatimpaguesit me të Ardhura Bruto vjetore deri në 50000 Euro në lëmin e shërbimeve

Kliko këtu

22. Vendim Shpjegues Publik Nr. 02/2012 Për trajtimin e transaksioneve të sigurimit dhe ri-sigurimit

Kliko këtu

23. Vendim Shpjegues Publik Nr.1/2012 Për shumën e tatueshme në furnizimet me TVSH -Ndërmarrjet Publike

Kliko këtu

24. Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2010– Procedurat e Rimbursimit/ Kthimit të mjeteve të paguara tepër

Kliko këtu

25. Vendim Shpjegues Publik Nr. 1/2010 Për Raportimin e Blerjeve mbi 500€

Kliko këtu