Ligjet dhe standardet

Standardet Kosovare të Kontabilitetit, Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit, Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar si dhe Ligjin Ligji Nr. 04L_014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe auditimit dhe udhëzimet administrative të KKRF-së - mund ti gjeni duke klikuar tek linqet përkatëse në vijim: