Dr. Sc. Arbër Hoti - Udhëheqës i Departamentit të Kontrollit të Cilësisë

Arbër Hoti është përgjegjës për zhvillimin dhe implementimin e sistemit të sigurimit të cilësisë për anëtarët e ShKÇAK-së. Gjatë përvojës së tij në Shoqatë, ka kontribuar në zhvillimin dhe zbatimin e programeve çertifikuese të ShKÇAK-së në fushën e auditimit të brendshëm, auditimit të jashtëm dhe auditimit të sektorit publik.

Është anëtar i bordit të Këshillit Kosovar për Raportim Financiar dhe është anëtar i Komisionit për Standarde Profesionale dhe i Nën-komisionit për Tatime të ShKÇAK-së dhe për disa vite me radhë, është pjesë e programit regjional për reforma në raportim financiar, auditim dhe edukim për kontabilitet dhe auditim - EU-REPARIS, të Bankës Botërore. Ai poashtu  është ligjërues në programin çertifikues të ShKÇAK-së dhe është asistent mësimor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Ka përvojë disavjeçare në auditim me firmën e auditimit KPMG. Është anëtar i ShKÇAK-së, mbanë titullin Auditor i Çertifikuar si dhe mbanë titullin Doktor i Shkencave Ekonomike në fushën Banka, Financa dhe Kontabilitet.