Liridona Sopa - Asistente e Departamentit të Menaxhimit të Cilësisë në Pajtueshmëri me Standardet

Liridona Sopa asiston në zbatimin e aktiviteteve të Departamentit të Menaxhimit të Cilësisë në Pajtueshmëri me Standardet i cili ka për qëllim zhvillimin dhe implementimin e sistemit të sigurimit të cilësisë për anëtarët e ShKÇAK-së. Ka përvojë disa vjeçare në auditim të jashtëm dhe gjatë përvojës së saj në firmat e auditimit si Deloitte dhe Ernst & Young, ka marrë pjesë në shumë auditime, kryesisht në sektorin bankar, kompani te sigurimeve dhe kompani tregtare