Atdhe Hyseni

Atdhe Hyseni është Auditor në Departamentin e Auditimit të Brendshëm në ProCredit Bank. Pas përfundimit të studimeve baçelor dhe master në drejtimin Banka, Financa dhe Kontabilitet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, karrierën e tij e vazhdoi në kompaninë e auditimit Etika si Junior i Auditimit. Ka ndjekur trajnime të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare në fushën e kontabilitetit, raportimit finanicar, njohjen dhe vlerësimin e rrezikut dhe menaxhimin e biznesit. Është anëtar i ShKÇAK-së dhe mban titullin Auditor i Çertifikuar.