Bezad Halilaj

Bezad Halilaj është Shef i Auditimit të Brendshëm në Bankën Qendrore të Kosovës. Ai ka punuar rreth dhjetë vite në Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm në pozitën e auditorit, udhëheqësit të ekipit dhe më pas drejtorit të  departamentit të auditimit. Ka ndjekur shumë trajnime dhe mundësi të zhvillimit profesional në fushën e auditimit, financave, menaxhimit, komunikimit, prokurimit, TI-së, etj. Ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik dhe i ka kryer studimet master në Administratë Publike dhe Diplomaci. Është anëtar i ShKÇAK-së dhe mbanë titujt Auditor i Çertifikuar dhe Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik.