Auditorët e Çertifikuar të Sektorit Publik ShKÇAK-CIPFA:

Auditorët e Çertifikuar të Sektorit Publik ShKÇAK-CIPFA janë profesionistët, anëtarë me të drejta të plota në të dy shoqatat profesionale, ShKÇAK dhe CIPFA dhe të cilët kanë titullin Auditor i Çertifikuar, në sektorin privat apo publik dhe kanë 5 apo më shumë vite përvojë pune në sektorin publik; apo kanë përfunduar provimet e parapara sipas skemës së Menaxhimit të Financave Publike dhe kanë përmbushur kërkesat e përvojës praktike relevante. Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik, është titulli më i lartë i programit çertifikues në Menaxhimin e Financave Publike.